Niet-kerende grondbewerking (voor veeteelt in combinatie met mais)

Binnen Slim Landgebruik is onderzoek gedaan naar niet-kerende grondbewerking. Veelal richt deze maatregel zich op de akkerbouw, maar hier hebben we tevens onderzocht wat het effect van niet-kerende grondbewerking is in de veehouderij, bij toepassing op mais. De resultaten uit dit onderzoek lijken nog geen eenduidig beeld te geven. Op korte termijn zullen we meer informatie beschikbaar stellen over deze maatregel.