Kansen en belemmeringen

Het toepassen van klimaatmaatregelen kan kansen met zich meebrengen, maar kent mogelijk ook belemmeringen. Kansen en belemmeringen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door een verandering in opbrengst, door bestaande wetgeving of door beheersing van ziekten en plagen. Op basis van gesprekken met agrarische ondernemers in verschillende netwerken, zijn de kansen en belemmeringen van maatregelen geïnventariseerd.
Maatregel Waarde Eenheid
Kruidenrijk grasland Zie meer informatie Meer informatie
Akkerranden Zie meer informatie Meer informatie
Wisselteelt mais-grasklaver Zie meer informatie Meer informatie
Aanpassen gewasrotatie Zie meer informatie Meer informatie
Groenbemesters/vanggewassen Zie meer informatie Meer informatie
Extra compost Zie meer informatie Meer informatie
Extra vaste mest Zie meer informatie Meer informatie
Gewasresten achterlaten Zie meer informatie Meer informatie
Niet-kerende grondbewerking Zie meer informatie Meer informatie
Leeftijd grasland verhogen Zie meer informatie Meer informatie
Meer blijvend grasland Zie meer informatie Meer informatie
Vogelakkers Zie meer informatie Meer informatie
Agroforestry Zie meer informatie Meer informatie

Op deze pagina vind je alle onderzoeksresultaten terug op zandgronden in Nederland. 

In Slim Landgebruik wordt onderzoek gedaan naar het effect van maatregelen op koolstofvastlegging, lachgasemissie, bodemfuncties, kosten en baten en kansen en belemmeringen. In deze interactieve omgeving kun je per maatregel nagaan wat de effecten zijn op bovengenoemde indicatoren door op een maatregel te klikken. Daarnaast kan per indicator worden bekeken hoe verschillende maatregelen daarop scoren. De resultaten geven een gemiddeld beeld van het verwachtte effect in Nederland. De resultaten komen voort uit modelstudies, lange termijn experimenten (LTE’s), economische analyses en expertkennis. Door op meer informatie te klikken komt een toelichting in beeld, waarin is beschreven hoe de getoonde resultaten tot stand zijn gekomen.