Implementatie

De implementatie van maatregelen geeft inzicht in de (mogelijke) toepassing van maatregelen op minerale landbouwbodems. De implementatie, zoals hier uitgedrukt, is de potentiële implementatie, ofwel het areaal landbouwgrond waarop een maatregel in theorie kan worden toegepast. De daadwerkelijke implementatie zal lager zijn, omdat in de praktijk niet alle maatregelen overal waar mogelijk toegepast zullen worden.
Maatregel Waarde Eenheid
Kruidenrijk grasland Niet bekend Hectare

Het areaal landbouwgrond waarop een maatregel in potentie kan worden toegepast.    

Meer informatie
Akkerranden 6.000 Hectare

Het areaal landbouwgrond waarop een maatregel in potentie kan worden toegepast.    

Meer informatie
Wisselteelt mais-grasklaver 45.000 Hectare

Het areaal landbouwgrond waarop een maatregel in potentie kan worden toegepast.    

Meer informatie
Aanpassen gewasrotatie 31.000 Hectare

Het areaal landbouwgrond waarop een maatregel in potentie kan worden toegepast.    

Meer informatie
Groenbemesters/vanggewassen 17.000 Hectare

Het areaal landbouwgrond waarop een maatregel in potentie kan worden toegepast.    

Meer informatie
Extra compost 287.000 Hectare

Het areaal landbouwgrond waarop een maatregel in potentie kan worden toegepast.    

Meer informatie
Extra vaste mest 661.000 Hectare

Het areaal landbouwgrond waarop een maatregel in potentie kan worden toegepast.    

Meer informatie
Gewasresten achterlaten 24.000 Hectare

Het areaal landbouwgrond waarop een maatregel in potentie kan worden toegepast.    

Meer informatie
Niet-kerende grondbewerking 200.000 Hectare

Het areaal landbouwgrond waarop een maatregel in potentie kan worden toegepast.    

Meer informatie
Leeftijd grasland verhogen tot 80.000 Hectare

Het areaal landbouwgrond waarop een maatregel in potentie kan worden toegepast.    

Meer informatie
Meer blijvend grasland Tot 80.000 Hectare

Het areaal landbouwgrond waarop een maatregel in potentie kan worden toegepast.    

Meer informatie
Vogelakkers 2.000 Hectare

Het areaal landbouwgrond waarop een maatregel in potentie kan worden toegepast.    

Meer informatie
Agroforestry 12.500 Hectare

Het areaal landbouwgrond waarop een maatregel in potentie kan worden toegepast.    

Meer informatie

Op deze pagina vind je alle onderzoeksresultaten terug op zandgronden in Nederland. 

In Slim Landgebruik wordt onderzoek gedaan naar het effect van maatregelen op koolstofvastlegging, lachgasemissie, bodemfuncties, kosten en baten en kansen en belemmeringen. In deze interactieve omgeving kun je per maatregel nagaan wat de effecten zijn op bovengenoemde indicatoren door op een maatregel te klikken. Daarnaast kan per indicator worden bekeken hoe verschillende maatregelen daarop scoren. De resultaten geven een gemiddeld beeld van het verwachtte effect in Nederland. De resultaten komen voort uit modelstudies, lange termijn experimenten (LTE’s), economische analyses en expertkennis. Door op meer informatie te klikken komt een toelichting in beeld, waarin is beschreven hoe de getoonde resultaten tot stand zijn gekomen.