Thema: Stimuleren van boeren

Doorontwikkeling Methodiek Carbon Credits

Carbon credits zijn (al dan niet verhandelbare) certificaten die garant staan voor vastlegging van een bepaalde hoeveelheid bodemkoolstof. Op dit moment is er nog geen goede methodiek beschikbaar voor carbon credits. Vanuit Slim Landgebruik werken we aan de ontwikkeling van zo’n methodiek.

Met een methodiek voor carbon credits kunnen boeren afspraken maken met bijvoorbeeld leveranciers of afnemers, maar ook met externe partijen die deze carbon credits willen kopen. Voor een boer kan koolstofvastlegging dan netto een financieel voordeel opleveren. Vanuit de praktijk is er veel interesse voor zo’n verdienmodel. Er zijn initiatieven gestart, maar een uniforme, gevalideerde methodiek ontbreekt nog.

Doel
Het ontwikkelen van methodes voor het certificeren van carbon credits voor de veehouderij (behoud van blijvend grasland) en voor de akkerbouw.

Methodiek carbon credits veehouderij
In 2020 is gestart met het ontwikkelen van een methodiek voor carbon credits voor de veehouderij: het certificeren van de vastlegging van bodemkoolstof in blijvend grasland. Dit is door onafhankelijke deskundigen van de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) beoordeeld aan de hand van alle randvoorwaarden. Naar verwachting wordt deze methodiek voorjaar 2021 goedgekeurd. Vanaf dat moment kunnen partijen projecten met carbon credits starten.

Methodiek carbon credits akkerbouw

In 2021 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een methodiek voor carbon credits in de akkerbouw. Maatregelen die binnen de studie ‘no regret’ als kansrijke maatregelen naar voren komen, vormen hierbij de basis. Op deze manier wordt een incentive ontwikkeld die deze (no regret-)maatregelen stimuleert en garanties geeft voor koolstofvastlegging. De methodiek beschrijft hoe de koolstofvastlegging kan worden gekwantificeerd en geverifieerd. Omdat in praktijk in de akkerbouw veelal meerdere maatregelen tegelijkertijd worden toegepast, is er voor gekozen te werken aan een methodiek voor carbon credits voor koolstofvastlegging door een combinatie van meerdere maatregelen.

Deze methodiek voor de akkerbouw zal voor goedkeuring aan SNK (Stichting Nationale Koolstofmarkt) worden voorgelegd, zoals ook voor de methodiek voor blijvend grasland is gebeurd.

Resultaat
Half 2021 zal een methodedocument zijn ontwikkeld, goedgekeurd en gepubliceerd door de Stichting Nationale Koolstofmarkt dat zich richt op carbon credits voor de veehouderij door vastlegging van bodemkoolstof in  blijvend grasland. Winter 2021/’22 wordt een aanvullend methodedocument opgeleverd (al dan niet door SNK goedgekeurd) gericht op carbon credits in de akkerbouw.

Toepassing carbon credits
Vanuit de Nederlandse landbouw kunnen deze credits door partijen worden gebruikt om aan te tonen dat men vrijwillig investeert in koolstofvastlegging. De credits kunnen door de koper echter niet worden ingezet om eigen wettelijke verplichtingen t.a.v. emissiereductie in te vullen. De koolstofvastlegging blijft dus toegerekend aan de landbouw en kan daarmee bijdragen aan het doel van 0,5 Mton koolstofvastlegging per jaar.