Niet-kerende grondbewerking

Grondbewerking zoals ploegen en spitten kent meerdere doelen. Toch zijn veel akkerbouwers gestopt met ploegen en andere diepere grondbewerkingen. Niet-kerende grondbewerking (NKG) heeft namelijk een aantal voordelen zoals een meer natuurlijke profielopbouw in de bodem, betere watervasthoudend vermogen en minder energieverbruik door machines. Of NKG ook bijdraagt in het vastleggen van koolstof is onderdeel van het onderzoek binnen Slim Landgebruik.

Voor verschillende maatregelen is er een inschatting gemaakt naar de potentie op koolstof vastlegging (zie onderstaande tabel). Akkerbouwers kunnen met meerdere maatregelen invulling geven aan hun ambitie voor het vastleggen van koolstof in de bodem. Naast meer of minder grondbewerking kunnen akkerbouwers aanvullende maatregelen nemen zoals toevoegen van dierlijke mest en compost, verbeteren gewasrotatie, inzet van groenbemesters en achter laten van gewasresten. De kosten en baten voor NKG zijn redelijk gelijk aan de situatie waarin nog wordt geploegd. Echter in biologische systemen blijft de productie in de NKG varianten soms achter, waardoor kosten relatief hoger zijn ten opzichte van de opbrengst.

Op basis van de resultaten uit de Langere Termijn Experimenten (LTE) kan niet worden aangetoond dat NKG voor de Nederlandse situatie op dit moment een belangrijke maatregel is om koolstof in de bodem vast te leggen. Indirect draagt NKG wel bij aan het terugdringen van CO2 uitstoot omdat er minder energie (diesel) nodig is voor grondbewerkingen.

Wat de verdere voordelen zijn van NKG is te vinden op Groen Kennisnet.

Berekende maximale potentie van CO2-vastleggend maatregelen