Groenbemesters en vanggewassen

Binnen Slim Landgebruik is gekeken naar het effect op koolstofvastlegging door gebruik van vele varianten groenbemesters. Dit wordt ingepast in verschillende teeltsystemen zoals niet kerende grondbewerking (NKG). Inzet van groenbemesters maakt onderdeel uit van klimaatmaatregelen die akkerbouwers kunnen nemen zoals: verbeteren van de gewasrotatie, achter laten van gewasresten en dierlijke mest en compost toevoegen.

Akkerbouwers zien de voordelen van groenbemesters in de vruchtwisseling wel. Alle deelnemers binnen het netwerk akkerbouw voldoen aan de GLB voorwaarden (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid). Na de teelt van (poot)aardappelen blijft het perceel vaak onbeteeld waardoor de achter gebleven aardappelen eerder bevriezen, waardoor aardappelopslag sterk verminderd wordt. Als er niet een onbeteelde periode volgt, vraagt aardappelopslag doorgaans veel nazorg in de directe vervolgteelt. Ook de keuze van de soort groenbemester hangt vaak samen met aardappelteelt omdat meerdere soorten als waardplant fungeren voor diverse parasitaire aaltjes.

Over groenbemesters is al veel informatie beschikbaar. In 2020 is het handboek groenbemesters vernieuwd. Het handboek is digitaal beschikbaar op de website: www.handboekgroenbemesters.nl.

Het gebruik van groenbemesters is integraal onderdeel van de gewasrotatie.Tot eind september is er nog ruimte voor het zaaien van groenbemesters. Het effect van groenbemesters op de organische stofbalans maakt deel uit van de rekenmodellen NDICEA en Roth-C. De teelt van groenbemesters brengt wat directe kosten met zich mee, maar brengt voordelen in de vervolgteelten.