Silvopastorale systemen

Agroforestry is een verzamelnaam voor vele vormen van landgebruik waarbij houtige gewassen (meestal bomen) en klassieke landbouwgewassen of veeteelt op hetzelfde perceel voorkomen. In de veehouderij wordt voor deze combinatie ook wel de term silvopastoraal voor gebruikt.

Voor silvopastorale systemen is de gemiddelde koolstofvastlegging 3,26 ton CO2/ha/jaar. Ma et al. (2020) vinden in een wereldwijde meta-analyse geen bewijs voor koolstofvastlegging in de bodem bij silvopastorale systemen t.o.v. conventioneel grasland. Ook De Stefano & Jacobson (2018) tonen dat het effect van silvopastorale systemen op koolstofvastlegging kleiner is dan voor rijenteeltsystemen. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de input van organisch materiaal uit graswortels hoger is dan uit bomen, waardoor er meer recalcitrant materiaal wordt aangevoerd door grasbiomassa dan door boombiomassa (Ma et al. 2020; De Stefano & Jacobson, 2018)
Genoemde referenties zijn terug te vinden in:
Lesschen, J.P., Hendriks, C.H., Slier, T., Porre, R.J., Velthof, G.L., Rietra, R., 2021. De potentie voor koolstofvastlegging in de Nederlandse landbouw. Wageningen, Wageningen Environmental Research, Rapport 3130. 91 blz.; 24 fig.; 11 tab.; 197 ref.
Het plaatje bovenaan de pagina is bewerkt en komt uit: Luske, B., M. Bestman ; K. van Veluw, E. Prins, P. Rombouts, 2020, Het Masterplan Agroforestry : Advies voor het realiseren van een schaalsprong van agroforestry in Nederland, LBI.